Doughnut pro Česko

Adaptovali jsme globální model pro český kontext

V první polovině roku 2022 jsme vytvořili ekonomický model prosperující české společnosti. Globální Doughnut model už ze své podstaty nebere do úvahy lokální problémy. Právě proto jsme se jej rozhodli adaptovat tak, aby byl relevantní pro organizace v České republice.

Doughnut pro Česko proto obsahuje upravenou sadu domén, které bezprostředně souvisejí s důstojným a bezpečným životem v Česku. V environmentální oblasti tak například doména Lesy nahradila doménu Okyselování oceánů a v sociální oblasti například přibyla doména Důvěra ve stát. Všechny domény navíc získaly jiné indikátory optimálního stavu.

Doughnut pro Česko vznikl na základě expertní diskuze

Pro vytvoření této lokalizované verze Doughnut modelu jsme do pracovní skupiny přizvali přes 20 expertů a expertek z oblastí společenských, přírodních i ekonomických věd. Během 6 dobrovolnických setkání tak je sada oblastí a indikátorů, které ukazují cestu k zajištění bezpečného místa pro důstojný život každého obyvatele Česka.

Výsledný Doughnut pro Česko přibližuje podobu prosperity v 19 doménách

  • 9 socio-ekonomických domén, které konkretizují, co znamená důstojný život — jaké minimální životní standardy má mít zajištěn každý člověk.

  • 10 environmentálních domén, které konkretizují ekologické kapacity a meze, které bychom neměli svou činností překračovat.

Pro zajištění dlouhodobé prosperity naší společnosti potřebujeme najít způsob, jak zajišťovat minimální životní standardy způsobem, který nepřekračuje ekologické meze. To je vize budoucnosti, ke které Doughnut pro Česko ukazuje cestu k jejímu naplnění.

Pohled na aktuální podobu kompasu nám ukazuje, že Česko čelí řadě výzev a krizí

I přes výrazný růst HDP v posledních 30 letech se Česko nachází v mnoha vytyčených oblastech hluboko mimo limity bezpečného a důstojného života. Stojíme tak před zásadními společenskými výzvami. Namátkou:

  • Více než pětina domácností nyní dává za náklady spojené s bydlením více než 40 % svých příjmů.

  • Čelíme vysoké majetkové nerovnosti, kdy 1 % nejbohatších vlastní majetek, jehož hodnota odpovídá majetku „dolních“ 90 % lidí.

  • A přes 200 tisíc lidí už pravidelně navštěvuje potravinové banky.

Stejně tak se prohlubují naše ekologické problémy:

  • Naše emise skleníkových plynů od přelomu tisíciletí stagnují a k uhlíkové neutralitě máme daleko.

  • Přicházíme o pestrost života ve volné krajině.

  • Voda je znečištěna pesticidy.

Stáhněte si brožuru s kompletním přehledem a dalšími podklady pro prezentaci

Veškeré materiály související s Doughnutem pro Česko jsou volně k dispozici pro stažení. Můžete je používat jako celek, nebo jednotlivě dle svých potřeb.

Workshop: Kompas udržitelného podnikání

Na český Doughnut navazuje i workshopová aktivita, která pomáhá přemostit abstraktní model na fungování firmy. Za 2 hodiny vás provede sérií 21 otázek a předpřipravených odpovědí a přiblíží konkrétní příležitosti pro zodpovědnější a udržitelnější podnikání.